Informace o firme, adresy, telefony,... Formulár pro vaae dotazy Katalogové listy naaich výrobku Ceník a obchodní podmínky
 
 
0

Obchodní podmínky

/ Ceník a obchodní podmínky

Aktuální obchodní podmínky firmy "KNÖTIG-telekomunikační materiál", platné od 01.01.2013 do odvolání.

Obchodní podmínky firmy "KNÖTIG-telekomunikační materiál"

 1. Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy mezi mezi firmou "KNÖTIG-telekomunikační materiál", jako prodávajícím a kupujícím. Odchylná ujednání stran v takové kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

 2. Ceny jsou smluvní a sjednávají se mezi prodávajícím a kupujícím při uzavírání kupní smlouvy. Vycházejí z nabídkového ceníku a cenových zvýhodnění (rabatových skupin). Jednotlivá množství od různých druhů se nesčítají.

 3. Dodávka se uskuteční na základě podepsané kupní smlouvy a to buď celoroční nebo na jednotlivé objednané množství po obdržení řádné písemné objednávky.

 4. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže kupní smlouva nestanoví jinak (PPL - ostatní způsoby dopravy pouze dohodou.)

 5. Dodací lhůta je do 14 dní ode dne obdržení podepsané kupní smlouvy. V krajním případě (v případě nutnosti zadání do výroby) je dodací lhůta jeden měsíc.

 6. Dopravní náklady pro ČR jsou zahrnuty v ceně výrobku, pokud hodnota zakázky přesáhne částku 15.000,- Kč bez DPH!!!! Pokud kupující zboží osobně vyzvedává u prodávajícího, nebezpečí škody přechází na kupujícího po předání a převzetí zboží od prodávajícího. V tomto případě je účtována kupujícímu sleva na dopravu ve výši 1% z celkové částky odváženého zboží.

 7. Dodané množství výrobku se může lišit od kontrahovaného +/- 5%. Zásilka může obsahovat maximálně 10% kratších délek.

 8. Zárukou za jakost přebírá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití k obvyklému účelu a bude mít dohodnuté vlastnosti. Záruční doba činí 36 měsíců a začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací nebo špatným skladováním. Stejně tak garanční závazek zaniká, jestliže byly na zboží provedeny změny či opravy bez písemného souhlasu prodávajícího.

 9. Jakost a kompletnost zboží je ověřována TK a je vyznačena na štítku značkou technické kontroly prodávajícího. V případě reklamace je nutno doložit expediční lístek, jinak nemůže být reklamace uznána. Vyřízení případné reklamace bude provedeno výměnným způsobem.

 10. Obaly jsou vratné a jsou účtovány dle dohody v kupní smlouvě. Základní podmínky pro zpětný odkup vratných obalů:
  1. bubny Fe 400 a 630 vykupujeme nepoškozené do 3 měsíců se srážkou ve výši 10% z prodejní ceny za zaždý i započatý měsíc a po této době odečítáme z prodejní ceny obalů srážku ve výši 40%
  2. bubny 100, 120 a 125 vykupujeme nepoškozené do 6 měsíců za prodejní cenu, za každý další i započatý měsíc účtujeme srážku ve výši 10% z prodejní ceny
  3. cívky PVC 160 vykupujeme nepoškozené do 3 měsíců se srážkou 10% z prodejní ceny, za každý i započatý měsíc. Další měsíce je srážka ve výši 40%


 11. Odstoupením od kupní smlouvy se účtuje penále ve výši 20% z kupní ceny předmětu plnění.

 12. Druhy plateb a platební podmínky:
  1. platební příkaz - se splatností 10 dnů nebo dle sjednaných podmínek. Při nedodržení této lhůty jsme nuceni účtovat dle § 369 Obchodního zákoníku č.513/97 Sb. úrok z prodlení - smluvní pokutu ve stanovené výši z dlužné částky.
  2. hotovost - složením hotovosti při přejímce zboží u prodávajícího. V tomto případě poskytujeme slevu ve výši 1%.
  3. dobírka - zboží je zasíláno PPL, poštou,...
  4. proforma - kupní cena je předem poukázána na účet prodávajícího se splatností 10 dnů. V tomto případě, při dodržení splatnosti, poskytujeme slevu ve výši 2%.

 13. Na konkrétní druh výrobku může dát kupující dlouhodobou objednávku s různým datem plnění, v tomto případě prodávající stanovuje ceny podle celkového množství objednaného zboží.

 14. Ostatní ujednání viz příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
DOPOČET CU platný od 22.07.2019 do 28.07.2019
Nový dopočet CU platný od 22.07.2019 do 28.07.2019: 88,40 Kč/kg
Celý článek
( 23.07.2019 )

ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA
ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA
Celý článek
( 08.04.2019 )

NASKLADNĚNÍ KABELU LAM DATAPÁR 2x[2x0,80]
NASKLADNĚNÍ KABELU LAM DATAPÁR 2x[2x0,80]
Celý článek
( 28.03.2018 )

UV ODOLNOST BEZHALOGENOVÝCH KABELŮ
UV odolnost bezhalogenových kabelů
Celý článek
( 04.06.2015 )

NOVÝ CENÍK KABELŮ A VODIČŮ - AKTUALIZACE
Doplněný ceník s platností od 01.02.2015 je připraven na našich stránkách ke stažení!
Celý článek
( 02.02.2015 )

NOVÉ SDĚLOVACÍ KABELY DLE VYHLÁŠKY č.23/2008, JEJÍ NOVELIZACE č.268/2011 a ZP-27/2008 Sb.
NOVÉ SDĚLOVACÍ KABELY DLE VYHLÁŠKY č.23/2008 Sb., JEJÍ NOVELIZACE č.268/2011 Sb. a ZP-27/2008 Sb.
Celý článek
( 21.08.2014 )

ZMĚNA SÍDLA FIRMY
ZMĚNA SÍDLA FIRMY OD 1.4.2014
Celý článek
( 12.03.2014 )

Nové silové kabely 1-CXKE-V P(750) 90-M a 1-CHKE-V P(750) 90-M pro pražské metro dle SGŘ 22-2012-00
Nové silové kabely 1-CXKE-V P (750) 90-M a 1-CHKE-V P (750) 90-M pro pražské metro dle SGŘ 22-2012-00
Celý článek
( 03.02.2014 )

Nový sdělovací kabel JXFE-V P (750) 90-M pro pražské metro dle SGŘ 22-2012-00
Nový sdělovací kabel JXFE-V P (750) 90-M pro pražské metro dle SGŘ 22-2012-00
Celý článek
( 26.08.2013 )

Nová řada silových kabelů 1-CHKE-R M a 1-CHFE-R M pro pražské metro dle SGŘ 22-2010-00
Nová řada silových kabelů 1-CHKE-R M a 1-CHFE-R M pro pražské metro dle SGŘ 22-2010-00
Celý článek
( 29.05.2013 )

 
 
 
Design by anapol.cz anapol.cz